Disclaimer

Algemeen

Jewel2Me.nl is een geregistreerde handelsnaam van KSing BV, gevestigd in Apeldoorn. De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de 'Disclaimer') zijn van toepassing op alle internetsites van KSing BV. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsites te benaderen en/of de op of via deze internetsites aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

Gebruik van deze internetsite(s)

Hoewel KSing BV tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt KSing BV expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsites aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. KSing BV garandeert niet dat zijn internetsites foutloos of ononderbroken zullen functioneren.

Het gebruik van deze internetsites dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsites in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsites aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is expliciet niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten

KSing BV, of de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze internetsites aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsites te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KSing BV of rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Toepasselijk recht

Op deze internetsites en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

KSing BV behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Laatste wijziging: 01-08-2019