Algemene Voorwaarden & Cookie Verklaring


For hygienic reasons there is no possibility to return any purchased jewelry.

Algemene voorwaarden van KSing B.V., gevestigd Elzenlaan 11, 7313 HE te Apeldoorn (NL), tevens handelend onder de naam Jewel2Me.
KSing B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 57265488. 

 

1. Toepasselijkheid 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten tot levering van goederen door Jewel2Me.nl, hierna te noemen “Jewel2Me” welke hebben plaatsgevonden of tot stand zijn gekomen via een online webshop van Jewel2Me of rechtstreeks tussen Jewel2Me en wederpartij.

1.2 Door het verstrekken van een opdracht, alsook door aanvaarding van een door Jewel2Me  gedaan aanbod, aanvaardt wederpartij steeds en uitsluitend de toepasselijkheid van deze voorwaarden, onder uitdrukkelijke uitsluiting van haar eventuele eigen algemene voorwaarden.
1.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor

zover Jewel2Me deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De afwijking en/of aanvulling heeft uitsluitend betrekking op de levering ter zake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden.
1.4 Ook een e-mail bericht geldt in deze algemene voorwaarden als een schriftelijke verklaring.
1.5 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over consumentenkoop wordt bedoeld: de koop die wordt gesloten tussen wederpartij en Jewel2Me met betrekking tot roerende goederen, waarbij de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

1.6 Jewel2Me is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
1.7 Deze algemene voorwaarden kunnen zijn vertaald. Bij verschillen in vertaling zal de Nederlandse versie definitief zijn.
1.8 Door gebruik te maken van enige dienst of levering van Jewel2Me bevestigt u dat u bevoegd bent van deze dient gebruik te maken.

2. Aanbod en aanvaarding 

2.1 Alle aanbiedingen door of namens Jewel2Me op welke wijze dan ook gedaan (mondeling, schriftelijk, elektronisch, digitaal etc.), zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.
2.2 Jewel2Me is bevoegd elk aanbod binnen zeven werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van de wederpartij te herroepen. Jewel2Me heeft het recht aanbiedingen van de website te verwijderen en van levering af te zien.
2.3 Indien de aanvaarding van de wederpartij, ook indien slechts op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van Jewel2Me, komt geen overeenkomst tot stand, doch heeft dat te gelden als een aanbod van de wederpartij.
2.4 Een aanbod van de wederpartij wordt eerst geacht door Jewel2Me te zijn aanvaard indien en zodra Jewel2Me dit schriftelijk heeft bevestigd.
2.5 Aanbiedingen en/of offertes van Jewel2Me gelden niet voor nabestellingen of nieuwe bestellingen.

2.6 Wederpartij heeft een aanbod van Jewel2Me aanvaard indien hij op de website van Jewel2Me zijn accountgegevens (klantgegevens) heeft ingevuld en een bestelling heeft geplaatst, dan wel wanneer de wederpartij op enigerlei andere wijze (mondeling, schriftelijk, elektronisch, digitaal etc.) een bestelling heeft geplaatst.
2.7 Na een door wederpartij gedane bestelling zendt Jewel2Me een orderbevestiging, voorzien van een factuur.

3. Prijs 

3.1 Jewel2Me hanteert de prijzen in Euro’s zoals deze vermeld zijn op de website, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bij de op een website genoemde prijs wordt vermeld of deze inclusief of exclusief BTW is weergegeven.
3.2 Alle prijzen zijn exclusief bezorg- en handlingskosten.

3.3 Jewel2Me is gerechtigd om kostprijsverhogingen van meer dan 3 procent aan haar wederpartij door te berekenen. Vindt de verhoging plaats binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
3.4 Jewel2Me is te allen tijde gerechtigd haar prijzen te wijzigen.

4. Betaling 

4.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling voor levering te geschieden, dan wel binnen 8 dagen na factuurdatum, uitsluitend door storting of overmaking op een op de factuur vermelde rekening.
4.2 Onverminderd overigens aan Jewel2Me toekomende rechten, is wederpartij, in geval de wederpartij het verschuldigde bedrag niet tijdig en/of volledig betaalt, dan wel anderszins toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover Jewel2Me, van rechtswege in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn. Jewel2Me heeft vanaf de vervaldatum recht op een vertragingsrente van 8% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.

4.3 Jewel2Me is gerechtigd om buitengerechtelijke incassokosten te verhalen op de wederpartij. De kosten worden berekend conform de "Staffel Kantonrechters" Rapport Voorwerk II. Het minimum bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten bedraagt € 48,00.
4.4 In geval van wanbetaling strekken alsdan gedane betalingen allereerst in mindering op kosten, vervolgens op rente en tot slot in mindering op de uitstaande facturen. Hierbij staat het Opdrachtgever vrij te bepalen aan welke uitstaande facturen de betaling wordt toegewezen.

4.5 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van wederpartij zullen alle vorderingen welke Jewel2Me nog op wederpartij mocht hebben, direct opeisbaar zijn.

5. Levering, Risico 

5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering aan consumenten alleen na volledige betaling van het factuurbedrag. Hierop uitgezonderd zijn betalingen die achteraf worden voldaan via het betalingssysteem van TargetPay.
5.2 Jewel2Me bepaalt de wijze van verzending en de verzendroute.

5.3 Op wederpartij rust een afnameplicht.
5.4 Vanaf het moment dat Jewel2Me goederen ter aflevering aanbiedt aan de vervoerder (bijvoorbeeld TNT Post, PostNL, UPS of DHL), berust het risico van tenietgaan of achteruitgang (o.a. beschadiging, verlies, diefstal) van de goederen bij de wederpartij. Indien er sprake is van consumentenkoop, berust dit risico bij de wederpartij vanaf de bezorging.
5.5 Een door Jewel2Me opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Jewel2Me zijn, waarna Jewel2Me zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.
5.6 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Jewel2Me (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt een consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Dit artikel is niet van toepassing indien de wederpartij een rechtspersoon is of handelt namens een rechtspersoon.
5.7 Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij.

5.8 Aan de leveringsplicht van Jewel2Me zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Jewel2Me geleverde zaken een keer aan de wederpartij zijn aangeboden. Bij bezorging aan het afleveradres strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

5.9 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de consument, tenzij de wederpartij op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

6. Controle en klachten 

6.1 Wederpartij dient de goederen direct bij ontvangst te controleren. Alle klachten dienen Jewel2Me binnen bekwame tijd nadat wederpartij eventuele onvolkomenheden of tekortkomingen bekend zijn geworden of redelijkerwijze bekend hadden kunnen zijn, doch uiterlijk binnen 2 dagen na levering van de goederen, schriftelijk te hebben bereikt, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en).

6.2 Klachten kunnen worden ingediend bij Jewel2Me,

bereikbaar per email: Info@Jewel2Me.nl of

per telefoon: (+31)-(0)909-2002002 (Boxnummer 112205).
6.3 Goederen, waaromtrent wederpartij heeft gereclameerd, dienen zorgvuldig en ongebruikt, onvermengd en onverwerkt te worden bewaard op een daartoe geschikte plaats en voor nader onderzoek aan Jewel2Me of een door haar aan te wijzen derde, ter beschikking te worden gesteld door verzending van de goederen aan Jewel2Meop kosten van de wederpartij.

6.4 Reclames schorten de betalingsverplichting niet op.

7. Bedenktijd en ontbinding 

7.1 In geval van consumentenkoop heeft wederpartij bij foutieve levering gedurende 24 uur na de ontvangst van het goed het recht de koop te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring. In dat geval dient wederpartij de goederen, ongeopend en ongebruikt, ten spoedigste en voor eigen rekening aan Jewel2Me retour te zenden. Jewel2Me zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding het door de wederpartij aan haar betaalde teruggeven.

7.2 In geval van een consumentenkoop anders dan beschreven in artikel 7 lid 1, is er in verband met de hygiene geen recht op retourzending. 

7.3 In geval van handelstransacties bestaat uitdrukkelijk geen recht van retour.

8. Aansprakelijkheid Jewel2Me 

8.1 Jewel2Me is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die wederpartij en/of derden aan wie wederpartij de goederen ter beschikking stelt lijd(t)(en), tenzij er aan de zijde van Jewel2Me sprake is van opzet of grove schuld. In het bijzonder is Jewel2Me niet aansprakelijk voor gezondheidsschade.

8.2 Jewel2Me is niet aansprakelijk voor gevolgschade, directe of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade en/of winstderving.
8.3 Jewel2Me is geen producent zodat zij elke vorm van productaansprakelijkheid - voor zover door de wet toegestaan – uitsluit.
8.4 De aansprakelijkheid van Jewel2Me is in alle omstandigheden in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsassuradeur in het gegeven geval uitkeert.
8.5 Indien assuradeuren niet tot uitkering overgaan of de schade niet door verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot driemaal de netto-factuurwaarde van de betreffende levering, met een maximum van € 200,--.
8.6 Wederpartij zal Jewel2Me vrijwaren voor alle aanspraken, ongeacht de aard en omvang daarvan, van derden en ziet te dezer van regres op Jewel2Me af.

9. Eigendomsvoorbehoud 

9.1 De eigendom van alle door Jewel2Me aan wederpartij verkochte en geleverde zaken blijft bij Jewel2Me zolang wederpartij de vorderingen van Jewel2Me uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang wederpartij de vorderingen van Jewel2Me wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
9.2 De door Jewel2Me geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
9.3 Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
9.4 Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Jewel2Me of een door Jewel2Me aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Jewel2Me haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
9.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Jewel2Me zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
9.6 Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Jewel2Me.

10. Privacy 

10. Jewel2Me respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Jewel2Me niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

10.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Jewel2Me kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Jewel2Me (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Jewel2Me. De consument geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Jewel2Me is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Jewel2Me, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Jewel2Me is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
10.3 Jewel2Me verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Jewel2Me geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

11. Intellectuele eigendomsrechten 

11.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Jewel2Me geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Jewel2Me en/of haar leveranciers.

11.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennisnemen.

12 Overmacht 

12.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst van Jewel2Me redelijkerwijs niet kan worden verwacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: - Oorlog, oproer, molest; - Diefstal bij vervoer goederen, brand, watersnood, waterschade, energie uitval, computeruitval, bedrijfsbezetting, werkstaking; bij Jewel2Me en/of bij door Jewel2Me ingeschakelde derden; - Surseance van betaling, faillissement, WSNP van door Jewel2Me ingeschakelde derden.
12.2 In geval van overmacht is Jewel2Me gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten dan wel geheel of partieel te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.
12.3 Wederpartij is verplicht Jewel2Me te betalen voor de door Jewel2Me nagekomen verplichtingen uit de overeenkomst tot aan het moment waarop overmacht is ingetreden.

13 Opschorting/beëindiging 

13.1 Jewel2Me kan met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen haar verplichtingen uit de overeenkomst met wederpartij opschorten, dan wel de overeenkomst per direct ontbinden, indien:
- Wederpartij of de door Jewel2Me ingeschakelde derden in staat van faillissement geraakt;
- Wederpartij of de door Jewel2Me ingeschakelde derden surseance van betaling wordt verleend;
- Wederpartij toerekenbaar tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Jewel2Me;
- Wederpartij gevraagd is zekerheid te stellen met betrekking tot haar betalingsverplichtingen maar nalaat dit te doen;
13.2 Wederpartij is gehouden alle schade als gevolg van de ontbinding van de overeenkomst die aan haar te wijten is, aan Jewel2Me te vergoeden.
13.3 Indien de overeenkomst door Wederpartij wordt opgezegd, heeft Jewel2Me recht op compensatie van daardoor ontstane en aannemelijk te maken verlies, alsmede van de kosten als door Jewel2Me of door Jewel2Me ingeschakelde derden tot dan toe gemaakt bij uitvoering van haar verplichtingen zoals deze voortvloeien uit de overeenkomst.

14. Partiële nietigheid, Afstand 

14.1 Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een rechter vernietigd wordt en/of nietig wordt geacht, wordt de bepaling geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking daarvan, niet vernietigbaar/nietig is.

14.2 Indien niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden wordt verlangd door Jewel2Me, brengt dit niet mee dat Jewel2Me afziet van het recht in enig geval wel strikte naleving te verlangen.

15. Toepasselijk recht en bevoegd gerecht 

15.1 Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Jewel2Me en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Slechts de arrondissementsrechtbank te Arnhem is bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen.

16. Versie van de Algemene Voorwaarden 

16.1 Jewel2Me heeft het recht om zonder voorbericht deze Algemene Voorwaarden aan te passen.

16.2 Als thans geldende Algemene Voorwaarden gelden altijd de meest recente voorwaarden. 

17. Cookie Verklaring

17.1 Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

17.2 Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

17.3  Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

17.4 Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

17.5 In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
Cookierecht.nl